REGULAMIN  ODDZIAŁU  DZIENNEGO

Oddział Dzienny zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, które dobrowolnie wyraziły zgodę na leczenie lub zostały zobowiązane do  leczenia  przez sąd.

I. Organizacja terapii

1. Zajęcia odbywają  się codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00

2. Pełny cykl leczenia pacjenta trwa 7 tygodni

3. Rozkład zajęć wynika z harmonogramu zajęć oddziału dziennego

4. Grupa ma charakter otwarty: przyjęcia na grupę  odbywają  się co tydzień

5. Na czas leczenia istnieje możliwość wydania zwolnienia lekarskiego

II. Zasady pobytu na oddziale

1. Wymagana jest punktualność przychodzenia na zajęcia

2. Wszystkie zadania terapeutyczne należy wykonywać starannie i terminowo

3. W trakcie terapii – obowiązuje zakaz używania alkoholu i innych środków zmieniających nastrój

4. Jeśli pacjent uczestniczący w terapii wie o innym pacjencie, który w trakcie leczenia na oddziale  używa alkoholu powinien on niezwłocznie przedstawić ten fakt na zajęciach grupowych

5. Pacjent może skorzystać z przepustki na załatwienie spraw osobistych lub urzędowych w wymiarze 3 godzin na całość terapii.

6. Nieobecności na zajęciach mogą zostać usprawiedliwione tylko po rozpatrzeniu sytuacji przez zespół terapeutyczny. Podanie przyczyny nieobecności przez uczestnika zajęć (nawet istotnej dla pacjenta) nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności przez zespół terapeutyczny

7. W trakcie pobytu na oddziale obowiązuje całkowity zakaz stosowania agresji fizycznej i słownej

8. Każdy pacjent zobowiązany jest do zachowania tajemnicy terapii – nie ujawnia informacji o innych pacjentach poza terapią

9. W trakcie terapii obowiązuje zakaz kontaktów: intymnych,  seksualnych  pomiędzy pacjentami

10. Na zajęciach obowiązuje zakaz jedzenia i picia, a w trakcie przerw konsumpcja odbywa się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu

III.  Regulamin porządkowy

1. W budynku obowiązuje zakaz palenia
2. Miejsca przeznaczone dla pacjentów na czas pobytu w oddziale to: sala terapeutyczna i pomieszczenie kuchenne i pokój socjalny dla pacjentów
3. Na czas pobytu w oddziale gospodarzami pomieszczenia kuchennego są  pacjenci oddziału

IV. Kary dyscyplinarne

Wykroczenia wobec regulaminu są karane według następujących zasad:

1. ostrzeżenie – to jednorazowa informacja, że dane zachowanie nie sprzyja uczestniczeniu w terapii. Wskazane jest wiec, aby pacjent zmienił to zachowanie 

2. upomnienie – to informacja, że postawa, którą  pacjent reprezentuje jest nie akceptowana w jego uczestniczeniu w terapii; należy zmienić ją, poprzez zmianę  podejścia do leczenia

3.  nagana – to warunkowy pobyt na oddziale, oznacza, że jeśli postawa pacjenta nie ulegnie zmianie, nastąpi wypis z terapii.

4. Pacjent może być usunięty z oddziału dziennego w wyniku łamania regulaminu porządkowego , po decyzji zespołu terapeutycznego.

V. Wypis z oddziału

1. W sytuacji złamania abstynencji – wypis następuje automatycznie.

2. W sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności – wypis następuje automatycznie.

3. Gdy w trakcie pobytu warunkowego pacjent otrzymał kolejne upomnienie.

4. W sytuacji rażącego naruszenia regulaminu, nawet jeśli miało charakter jednorazowy.

5. W sytuacji odmowy  badania  alkomatem i testami na inne substancje.

6.W sytuacji jednoznacznego niezastosowania się do zaleceń terapeuty, jeśli zalecenie to miało istotne znaczenie dla przebiegu terapii.

VI. Inne informacje

1. Ponowne przyjęcie pacjenta na oddział odbywa się tylko po uzyskaniu zgody na to przez zespół terapeutyczny.

2. Za szkody materialne poczynione w trakcie pobytu na oddziale przez pacjenta odpowiedzialność finansową ponosi pacjent, które te szkody poczynił.

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul.Wolności 44

39-300 Mielec

Telefon

(17) 788 70 40
(+48) 503 125 509

E -mail

www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl