KADRA

NASZ  ZESPÓŁ

DYREKTOR

 

PIASECKI LESZEK – Dyrektor NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 206, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr pedagogiki oraz WSP Rzeszów studia podyplomowe  na kierunku „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”. Certyfikowany terapeuta Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT – certyfikat nr 9/B/2014. Ukończył wydział mechaniczny Politechniki Rzeszowskiej – inżynier mechanik. Obszar zainteresowań zawodowych to praca z osobami dorosłymi i młodzieżą borykającą się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, hazardu. Szczególne miejsce w pracy klinicznej zajmuje pomoc rodzinom osób uzależnionych i dorosłym z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wieloletni realizator programów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych z zakresu uzależnień i przemocy.

LEKARZ

CHMIELIK AGNIESZKA – lekarz specjalista psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Zakres pracy klinicznej – świadczenia medyczne dla osób dorosłych i młodzieży w zakresie:  uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienie od hazardu, współuzależnienie, Dorosłe Dzieci Alkoholików, zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji chemicznych. 

PSYCHOTERAPEUCI

 

PAWLAK  AGNIESZKA  – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 783, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  mgr socjologii, Uniwersytet Rzeszowski studia podyplomowe na kierunku „Organizacja Pomocy Społecznej”,   dyplomowana pielęgniarka. Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Ukończyła II stopień szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Porozumienie bez przemocy – poziom zaawansowany oraz Krótkoterminową Terapię Par – proces zdrowienia w uzależnieniu. Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (hazard, komputer/Internet, zaburzenia jedzenia – bulimia) współuzależnienie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w pracy z  osobami z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Realizator szkoleń i programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Pracuje pod superwizją.

SKOWRON – PIASECKA  JOLANTA – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 920, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków  – certyfikat KBdsPN nr SP/0394/2009, absolwentka WSP Rzeszów mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, absolwentka SWPS Warszawa mgr psychologii,  socjoterapeuta, trener –stażysta metody Wideotreningu Komunikacji. Studia podyplomowe IPZ Warszawa  na kierunku „Zarządzanie Projektami Profilaktycznymi   w Środowisku Lokalnym i Rodzinnym” oraz „Studium Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie”. Ukończyła II stopień szkolenia w Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR),  „Oswoić niby Potwora” – praca z lękiem w ujęciu TSR, szkolenia „Symboli i przestrzeń w psychoterapii”, warsztaty pracy z ciałem.  Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Zakres pracy klinicznej – praca z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków    i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (hazard, komputer/Internet, zaburzenia jedzenia – bulimia) współuzależnienie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom z syndromem DDA i DDD. Wieloletni instruktor i realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych. Współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie. Pracuje pod superwizją.

RYNIEWICZ AGNIESZKA – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 1344, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr socjologii. Ukończyła I stopień szkolenia w Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).  Obecnie w trakcie 4,5 – letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i systemowym pod kierunkiem prof. Andrzeja Cechnickiego w Krakowie. Zakres pracy klinicznej: praca z osobami uzależnionymi od alkoholu,  narkotyków i innych środków psychoaktywnych i ich rodzinami, pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.

KOZIOŁ MAŁGORZATA – certyfikowany specjalista terapii uzależnień od środków psychoaktywnych – certyfikat KBdsPN SP/1006/2014, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie magister pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu – magister psychologii. Obecnie w trakcie  4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ w Krakowie.  Zakres pracy klinicznej: praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich bliskimi. Pracuje pod superwizją.

KIERYS  JOANNAcertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat KCPU nr 2438, magister pedagogiki specjalnej o specjalności pedagogika resocjalizacyjna ukończonej na UMCS w Lublinie. Obecnie w trakcie 4,5 letniego kursu psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i systemowym pod kierumiem prof. Andrzeja Ciechnickiego     w Krakowie.  Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzinami. Pracuje również z osobami                z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, komputer/Internet, zaburzenia jedzenia – bulimia).

MAŁEK  KRZYSZTOFabsolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie – magister administracji o specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi.  Absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – przygotowanie pedagogiczne. Student, studiów II stopnia na  kierunku Pedagogika o specjalizacji Resocjalizacja i Socjoterapia Collegium Humanum w Rzeszowie. Obecnie w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnień. Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzinami. 

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

 

Telefon

(17) 788 70 40
(+48) 503 125 509

E-mail

www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl